Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu

Proverom, koja je dokumentovana u Izveštaju, potvrđeno je da sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda: BS OHSAS 18001 : 2007.

TriJele-doo_BSOH_31200002_SR